Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter om Tivedens nationalpark

Rubricerade ärende, ert diarienummer NV-08544-12, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.