Naturvårdsverkets förslag till ändring i föreskrifter om kontroll av luftkvalitet

Rubricerade ärende, ert diarienummer NV-02198-19, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.