Naturvårdsverkets förslag till nationellt luftvårdsprogram

Rubricerade ärende, ert diarienummer NV-06767-17, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller inte något förslag till författningstext och omfattas därmed inte av Regelrådets granskning. Regelrådet har inte heller kunnat behandla ärendet under den angivna svarstiden, dessvärre på grund av felaktig intern hantering av remissen. Regelrådet avstår därför från att yttra sig över rubricerat ärende