Ny associationsrättslig reglering för medlemsbanker (promemoria)

Rubricerade ärende, ert diarienummer Fi2019/00358/B, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.