Ny lag om tilläggsavgift i kollektivtrafiken (Ds 2016:9)

Rubricerade ärende, diarienummer N2016/02903/MRT, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.