Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skolföretag

Rubricerade ärende, ert diarienummer U2019/00336/GV, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.