Yttrande över promemorian Översyn av sjukförsäkringen – förslag till förbättringar (Ds: 2011:18)

I promemorian föreslås att arbetsgivaren inte ska behöva betala sjuklön för de anställda som påbörjar en ny sjukperiod, om arbetstagaren exempelvis till följd av arbetsmarknadspolitiska åtgärder inte har återgått i arbete hos arbetsgivaren sedan den tidigare sjukperioden upphörde. Förslaget föranleder ändringar främst i socialförsäkringsbalken. Enligt promemorian berör övriga förslag inte i något avseende arbetsgivare och bedöms därför inte ha några konsekvenser för företagens arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt.