Planerad naturreservatsbildning Stensjön, Ånge kommun

Av Regelrådets tidigare ställningstagande i ärende N2008:05/2009/45 den 16 mars följer att bildande av naturreservat och därtill anknutna reservatsföreskrifter inte omfattas av Regelrådets granskning. Regelrådet lämnar därför inte något yttrande i ärendet.