Plats för nyanlända i fler skolor (SOU 2016:9)

Rubricerade ärende, diarienummer U2016/00264/S, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.