Promemoria med ändringar i upphandlingsförordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik

Rubricerade ärende, ert diarienummer Fi2020/00495/OU, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.