Promemoria med förslag till förordning om stöd för gröna och trygga samhällen

Rubricerade ärende, ert diarienummer Fi2020/03071/SPN, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelråkan kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.