Promemoria om ackreditering av kontrollörer inom handelssystem för utsläppsrätter m.m.

Rubricerat ärende, ert dnr M2009/4876/R, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.