Promemoria om ändrade gränsmängder för tunga eldningsoljor enligt Seveso-regelverket

Promemorian innehåller förslag om att ändra del 1 i bilagan till förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesoförordningen) och avsnitt 1 i avdelningen 4 i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH). Ändringen består i att tunga eldningsoljor läggs till som ny punkt under rubriken ”Petroleumprodukter:” i del 1 i bilagan till Sevesoförordningen och i avsnitt 1 i avdelning 4 i bilagan till FMH.  Anledningen till att Försvarsdepartementet föreslår ändringen är den 4 juli 2012 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår och om ändring och senare upphävande av rådets direktiv 96/82/EG (Seveso III-direktivet). Det nya direktivet ersätter Seveso II-direktivet.

Det är artikel 30 i Seveso III-direktivet som stipulerar att ”d, tung eldningsolja” läggs till under rubriken ”Petroleumprodukter:” i del 1 i bilaga 1 till Seveso II-direktivet. En sådan ändring skulle få effekten att gränsmängden för lägre och högre kravnivå fastställs till 2 500 ton respektive 25 000 ton. Nuvarande gränsmängder är 100 respektive 200 ton alternativt 200 respektive 500 ton, beroende på vilken klassificering den specifika oljan har. Anledningen till att tung eldningsolja ska klassificeras annorlunda än tidigare är att oljorna inte anses vara så miljöfarliga som det tidigare bedömts och att det enligt förslagsställaren vore inkonsekvent att reglera tunga eldningsoljor strängare än övriga petroleumprodukter.

De olika kravnivåerna används för att avgöra i vilken utsträckning Sevesoregelverken, d.v.s. i första hand lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, Sevesoförordningen och FMH, är tillämpliga på en verksamhet som hanterar tung eldningsolja. Konsekvensen av att gränsmängderna höjs är att det krävs att det i en verksamhet hanteras oljor i större omfattning för att regelverket ska tillämpas.

Taggar:

Eldningsoljor