Promemorian Ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag m.m.

Rubricerade ärende, diarienummer Fi2019/00542/S2, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till överordnad EU-rätt. De eventuella effekter av betydelse för berörda företag som förslaget medför får därmed anses härröra från överordnade föreskrifter. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i det nu remitterade ärendet.