Promemorian Definition av beskattningsår för vissa punktskatter

Rubricerade ärende, ert diarienummer Fi2015/03160, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.