Promemorian Distansundervisning för elever bosatta i Sverige

Promemorian Distansundervisning för elever bosatta i Sverige Rubricerat ärende, ert dnr U2010/5616/G, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.