Promemorian Förslag till genomförande av det omarbetade EMC-direktivet

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

EMC-direktivet