Promemorian Genomförande av ändringar i Solvens II-direktivet med anledning av ESA-översynen

Rubricerade ärende, ert diarienummer Fi/2020/03996, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

ESA-översynen