Promemorian Genomförande av direktivet om elektroniska vägtullssystem

Rubricerade ärende, ert diarienummer I2021/01052, har remitterats till Regelrådet.

 

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

vägtullssystem