Promemorian Gymnasie- och gymnasiesärskoleutbildning med specialidrott

 

Rubricerade ärende, ert diarienummer U2020/04134/GV, har remitterats till Regelrådet.

 

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.