Promemorian Inkomstpensionstillägg (Ds 2020:7)

Rubricerade ärende, ert diarienummer S2020/01478/SF, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.