Promemorian Jägares överlåtelser av små mängder vildsvin eller kött av vildsvin direkt till slutkonsument

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag