Yttrande över delbetänkandet Jakt och fiske i renbetesland (SOU 2023:46)

Regelrådet har granskat betänkandets konsekvensutredning (s. 581-589) och noterar att förslagsställaren framhåller att förslagen i delbetänkandet endast befäster gällande rättsläge. Med andra ord kodifieras vad kommittén uppfattar har beslutats genom den s.k. Girjasdomen (NJA 2020, s.3). Med denna motivering anges i konsekvensutredningen att förslagen i delbetänkandet inte medför några effekter av betydelse för företag. Som del i denna bedömning anförs... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-delbetankandet-jakt-och-fiske-i-renbetesland-sou-202346/

Yttrande över Livsmedelsberedskap för en ny tid (SOU 2024:8)

Regelrådet har funnit att beskrivningarna av förslagets bakgrund och syfte, alternativa lösningar, särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande är godtagbara. Utredningen hade dock behövt motivera varför inget anges vad gäller behov av speciella informationsinsatser, påverkan på företagen i andra avseende och särskild hänsyn till små företag. Det hade också varit önskvärt om förslagsställaren nyanserat effekterna av om ingen reglering kommer... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-livsmedelsberedskap-for-en-ny-tid-sou-20248/

Yttrande över betänkandet En enklare hantering av vattenfrågor vid planläggning och byggande (SOU 2023:72)

Sammantagen bedömning Utredaren föreslår förenklade och förtydligade bestämmelser om miljökvalitet för vatten, bland annat hur frågor om miljökvalitet ska hanteras i planläggningssituationen och vilka undantag som kan göras från krav på viss miljökvalitet för vatten. Regelrådet finner beskrivningen av förslagets bakgrund och syfte, alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd, förslagets överensstämmelse med EU-rätten, behov av... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-betankandet-en-enklare-hantering-av-vattenfragor-vid-planlaggning-och-byggande-sou-202372/

Yttrande över Ordning och reda – förstärkt och tillförlitlig byggkontroll (SOU 2023:70)

Sammantagen bedömning Förslaget innehåller ett antal förtydliganden av dagens regelverk när det gäller byggherrars ansvar och även skärpningar i krav på kontroll i såväl bygg- som förvaltningsskedet. Även kraven på kompetens och oberoende hos sakkunniga skärps i vissa fall. Regelrådet finner att redovisningen av bakgrund och syfte med förslaget och alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-ordning-och-reda-forstarkt-och-tillforlitlig-byggkontroll-sou-202370/

Alla nyheter