Promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit begränsat i förhållande till förordning (EU) 2016/426 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen och om upphävande av direktiv 2009/142/EG. I övrigt bedöms förslaget inte medföra effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.