Promemorian Konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem

Rubricerade ärende, ert diarienummer S2021/02250, har remitterats till Regelrådet.

 

Remissen innehåller inget förslag till författningstext men hänvisar till remisser med författningsförslag som Regelrådet tidigare har yttrat sig över, bland annat Finansdepartementets remiss Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet (dnr. Fi2020/05036, RR 2020-388). Regelrådet har inte kunnat notera någon tydlig företagsrelevant komplettering avseende redovisningen av konsekvenser i den aktuella remissen och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.