Promemorian Lagvalsregler på privaträttens område – Rom I och Rom II-förordningarna

Såvitt kan bedömas är delar av förslaget en direkt följd av två EU-förordningar, vilka inte omfattas av Regelrådets granskning. Övriga delar bedöms medföra endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.