Promemorian Mer ändamålsenliga ansvarsregler vid överträdelser av bestämmelserna om cabotagetransporter

Rubricerade ärende, diarienummer N2017/01592/MRT, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.