Promemorian Ny associationsrätt för sparbanker

Rubricerade ärende, ert diarienummer Fi2020/00910/B, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.