Promemorian Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 27 oktober 2022 med angiven svarstid den 3 november 2022 och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Det bakomliggande förslaget

Förslag