Promemorian Utfodring av vilt

Rubricerade ärende, ert diarienummer N2020/02817, har remitterats till Regelrådet.

 

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Regelrådets yttrande

Promemorian Utfodring av vilt (pdf)

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()