Promemorian Utfodring av vilt

Rubricerade ärende, ert diarienummer N2020/02817, har remitterats till Regelrådet.

 

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.