Promemorian vissa inkomstskatteändringar

Rubricerade ärende, diarienummer Fi2019/00097/S1, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.