Promemorian Vissa lagändringar i fråga om riktade emissioner av aktier (Ds 2011:21)

Promemorian Vissa lagändringar i fråga om riktade emissioner av aktier (Ds 2011:21) Rubricerat ärende, ert dnr Ju2011/4989/L1, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.