Ratificering av den internationella konventionen om normer för utbildning, certifiering och vakthållning för personal ombord på fiskefartyg, 1995 (STCW-F)

Transportstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utreda konsekvenserna av en svensk ratificering av 1995, STCW-F-konventionen om normer för utbildning, certifiering och vakthållning för personal ombord på fiskefartyg samt att redovisa författningsförslag. Konventionens ikraftträdande var den 29 september 2012. Utredningen har avgränsats till fiskefartyg över 24 meter och fiskefartyg med en maskinstyrka om minst 750 kW. De  två behörighetskategorier på fiskefartyg som berörs är däcksbefälsbehörigheter och maskinbefälsbehörigheter. Transportstyrelsen bedömer att fyra nya däcksbefälsbehörigheter behöver skapas; fartygsbefäl fiskefartyg I, fartygsbefäl fiskefartyg II, fartygsbefäl fiskefartyg III och fartygsbefäl fiskefartyg IV. Tillskapande av dessa behörigheter genom tillägg i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2011:116) om behörigheter och utbildning av sjöpersonal, tillsammans med två olika tilläggsutbildningar för begränsad fart och obegränsad fart skulle ge däcksbefälen kompetens avseende utbildning och tjänstgöring motsvarande kraven i STCW-F-förordningen. Härutöver bedömer Transportstyrelsen att maskinbefälsbehörigheterna, maskinbefäl fiskefartyg I och maskinbefäl fiskefartyg II behöver tillskapas.