Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredje land (promemoria)

Rubricerade ärende, diarienummer U2019/00343/S, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

förskoleklass