Remiss av betänkandet I samspel med musiklivet – en ny nationell plattform för musiken (SOU:2010:12)

Remissen innehåller inget författningsförslag. Då Regelrådets granskning är begränsad till författningsförslag och därtill hörande konsekvensutredningar avstår Regelrådet ifrån att yttra sig i detta ärende.