Remiss av betänkandet Några begravningsfrågor (SOU 2009:79)

Rubricerat ärende, ert dnr Ku2009/1768/KT, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.