Remiss av Domstolsverkets rapport Ansöknings- och kungörandeavgifter vid allmän domstol

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.