Remiss av Energimarknadsinspektionens förslag till föreskrifter om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2010-100048, har remitterats till Regelrådet. Med hänsyn till det stora antal remisser som kommit in till Regelrådet avstår Regelrådet från att yttra sig i detta ärende.