Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Bättre regler för interna elnät

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Bättre regler för interna elnät Rubricerat ärende, ert diarienummer N2010/4678/E, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.