Remiss av föreslagen ny föreskrift vid Jordbruksverket beträffande statistisk undersökning av djur m.m.

Regelrådet har yttrat sig över motsvarande föreskrifter beträffande statistisk undersökning av djur tidigare, den18 april 2012 (vårt Dnr N 2008:05/2012/131) och då tillstyrkt förslaget och bedömt konsekvensutredningen som godtagbar. De enda ändringar som har gjorts i det nu aktuella förslaget och konsekvensutredningen är såvitt kan bedömas redaktionella. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.