Remiss av förslag på ändringar av Skolverkets föreskrifter

Förslaget medför, såvitt det kan bedömas, endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.