Remiss av förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om arbetsmiljö på örlogsfartyg (TSFS 2011:91)

Det framgår av rubrucerad remiss att Transportstyrelsen i sin konsekvensutredning gjort en välgrundad bedömning att föreskriften inte får effekter av betydelse för företag. Regelrådet ska enligt sitt uppdrag granska utformningen av förslag som kan få effekter av betydelse för företagens arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Rubricerad remiss omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats hit.

Taggar:

örlogsfartyg