Remiss av förslag till kursplaner och kunskapskrav i den obligatoriska särskolan

Remissen innehåller ingen författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Mot denna bakgrund avstår Regelrådet ifrån att yttra sig.