Remiss av förslag till nya ämnesplaner samt ämnen och kurser i inriktningar och programfördjupningar (Gy 2011)

Remissen innehåller ingen författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Mot denna bakgrund avstår Regelrådet ifrån att yttra sig.