Avskaffande av revisionsplikten för små företag

Rubricerat ärende har remitterats till Regelrådet. Regelrådet har den 16 mars 2009 yttrat sig över betänkandet Avskaffande av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32). Mot den bakgrunden kan Regelrådet bara behandla de förslag som läggs fram i promemorian som saknar motsvarighet i betänkandet, nämligen förslaget till lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220) och förslagen på det finansiella området. Förslagen till ändring i stiftelselagen berör stiftelser som inte bedriver näringsverksamhet och omfattas inte av Regelrådets uppdrag. Förslagen gällande vissa finansiella företag innebär att de ändringar som tidigare föreslagits i betänkandet inte avses genomföras. Förslagen i promemorian innebär alltså inga ändringar i sak i förhållande till nu gällande regler. Mot den nu redovisade bakgrunden avstår Regelrådet från att avge yttrande.