Remiss av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag på föreskrifter om länsstyrelserens planer för hantering av översvämningsrisker (riskhanteringsplaner)

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2009-15036, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför, såvitt Regelrådet kan bedöma, inga eller begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.