Remiss av Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om investeringsstöd för hållbar återföring av fosfor

Remissen innehåller inget förslag till författningstext och omfattas därmed inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.