Remiss av PM Förslag till lag om ändring i lagen (2008:584) om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsade avtal inom motorfordonssektorn

De föreslagna ändringarna medför såvitt kan bedömas begränsade ekonomiska effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.