Remiss av promemorian Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter

Rubricerade ärende, ert diarienummer Fi2019/02563/S2, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit begränsat i förhållande till ändringar i det så kallade e-handelspaketet för mervärdesskatt, framför allt i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) och direktiv 2009/132/EG om tillämpningsområdet för artikel 143 b och c i direktiv 2006/112/EG vad gäller befrielse från mervärdesskatt vid slutlig import av vissa varor. De eventuella effekter av betydelse för berörda företag som förslaget medför får därmed anses härröra från överordnade föreskrifter. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i det nu remitterade ärendet.