Remiss av promemorian Förtydliganden och förenklingar inom det arbetsmarknadspolitiska regelverket (Ds 2014:29)

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.